En och samma kropp med själ på väg till en och samma källa

När vi öppnar för att vi är så mycket större än vår kropp öppnas vägen till livets källa. Allt sker på jorden och vi behöver ibland bara få större perspektiv på det som händer och på det som väntar på att bli levt. Det större perspektivet öppnas också när vi tar oss igenom vårt undermedvetna och det som vi gömt i vår källare. Den resan är för alla människor på vägen till en transformerad mänsklighet. Den som gjort den resan kan sedan bli ett stöd för alla dem som påbörjar sin resa. Ju fler vi blir desto snabbare kommer den kollektiva transformationen att gå för att vi ska tanka in till den kollektiva själen och expandera vårt medvetande. Vi lär oss hur varje grupp har en själ som är större än varje medlems själ. När vi kan se gruppens själ och hålla den går transformationen snabbare. Detta förhållningssätt kan också öka vår förståelse för att i en grupp är alla en annan av oss själva. Det innebär att alla människor är en annan av oss själva. Ett mycket ödmjukt förhållande till livet och andra människor.

Vi kan kalla dessa grupper för själsgrupper och de har en avgörande skillnad i förhållande till grupper som är här för att producera något eller skapa “den metoden”. De grupperna som har alltid ett exkluderande förhållningssätt. Detta är vi och detta är andra!  Makt och konkurrens är viktiga inslag.

Själsgruppen har alltid ett inkluderande förhållningssätt även om vi sätter gränser. Till en själsgrupp kommer bara de som tillhör denna själsgrupp metafysiskt. Ibland råkar någon komma med som inte ska vara där och då blir det alltid ett avslut. Att avsluta en relation i kärlek är inkluderande eftersom kärleken då kan expandera. 

Det finns många människor som vi inte kan samskapa med då vi trasslar in oss eftersom det enda sättet att samskapa är först metafysiskt och sedan fysiskt. Att då ta avsked och istället öppna för kärleken öppnar bara för mer expansion av kärlekskraften. En dag när båda trasslat upp det som är intrasslat kan allt ha ändrats metafysiskt som gör att vi ser om vi ska fortsätta att samskapa själar emellan.

Själsgrupper träffas för att göra ett jobb tillsammans för det kollektiva medvetandets expansion. De flesta löses upp efter att jobbet är klart. Några består dock och förutsättningen för dem är att gruppen bara lever i ögonblick och att varje möte är helt nytt utan någon historia. Då skapas inga normer och förhållningssätt. I stället öppnar för tillfällen som en sådan grupp kan få en ”ny” själ att transformera på en kollektiv nivå.

Mänskligheten är på väg till samma källa. Vi människor har bara olika vägar dit.

Vägen till det fält som vi ska verka ifrån går först genom andras fält

När vi inser att mänskligheten är i kontakt med samma källa kan vi slappna av och vänta in den väg som kan ta oss till denna källa. Om vi lär oss att se att allt är energi öppnar vi också för insikten att varje människa har sitt eget fält som tar oss till livets källa. För en del människor öppnas detta fält genom meditation och visualiseringar, för andra genom kroppsliga förnimmelser och sensationer och för ytterligare andra i ett kroppsligt fysiskt arbete. 

Vi människor har ett fält som kan öppna för att hålla det arbete som ska ske. Dessa fält kan andra låna för en stund. Fältet blir en form av struktur som kan öppna liv i den förkroppsligade kanalisering av kärlekskraftens som sker. Men syftet är alltid att vi ska lämna andras fält för att öppna vårt eget fält. Vårt eget fält är vår själs fält som kan få en energi som stödjer andra utan att vi tappar vår själ.  

När vi använder andras fält för en stund kan vi hämta kraft för att kunna öppna vårt eget fält med den struktur som vill visa sig. Det är ingen slump vilket fält som öppnas för en människa då det är hennes väg till livets källa. Människan möter på den vägen andras fält som leder dem dit. Alltså är det inte heller någon slump vilka fält som vi lär oss ur.

De fält som jag gått in i är alla kroppsliga.

 Det första fältet som skapades av Robert Assagioli är Psykosyntes från vilket den inre resan av känslor, förnimmelser, inre bilder tog plats i en helhet som öppnar för kroppens alla chakran. Genom visualiseringar som är en sorts hypnos kan kroppen ta sig till andra medvetanden och expandera det som vill bli levt. Människors delpersonligheter blir en viktig aspekt med olika delar att transformera. Psykosyntes är så mycket större än vad som nu sägs då detta jag här skriver bara är inriktat på det kroppsliga fysiska arbetet. Psykosyntes är en filosofi och en psykologi som också verkar på ett annat plan. I denna filosofi är kollektiva arketyper en viktig del. Inre kroppsarbeten öppnar vägen till både det som ska transformeras och det som väntar på att bli levt. Från detta fält öppnade jag vägen till människors fält som ännu var i livet. För mig var det ett omedvetet sätt att kunna se deras ursprungsenergi i det fält de skapade.

Första mötet med ”en tydlig källa” öppnades genom Anna Löwentuns Askkällan. Den källan tog människor till nya dimensioner och tidszoner. Senare öppnades också den shamanska vägen till denna källa. Genom olika tekniker och visualiseringar och inre resor expanderade medvetandet. Vi kan säga att det är en sorts självhealing och en möjlighet att öppna vägen till sin själs fält som är så mycket större än vår kropp. I arbetet öppnas för andra planeter och medvetandetillstånd för att bidra till vårt jordliga arbete.  

Vägen till fysiska kroppsarbeten öppnades än mer genom Familjekonstellation och Systemiska konstellation som skapats av Bert Hellinger (han har när detta skrivs lämnat jordelivet). Här får människor möjlighet att stödja en familjs, en grupps eller ett systems fält. Vägen till förfäder öppnas. Allt detta sker från ett större fält, ”The knowing field”. Ur detta fält kan vi lära oss att begränsa ramarna till ett mindre fält för det vi arbetar med som ska transformeras. För Bert Hellinger expanderade arbetet från Order of love till Movement of the soul och Movement of the spirit vilket öppnade för det kollektiva medvetandet. Arbetet är fysiskt genom att arbeta på golvet där kroppar möts och genom orden tas nästa steg. När spirit öppnas blir allt alltmer tyst och i form av energi. Vi kan också göra dessa arbeten visuellt och med små figurer eller pappaerslappar. 

Franz Ruppert som från början lärt av Bert Hellinger skapade Identity Oriented Psychotrauma som tar oss i vördnad till en gemensam kropp, allt närmare varandra i fysiska kroppskontakter. Detta fält öppnar för att hela trauman genom att öppna för att våra friska delar möter våra traumatiska delar. De överlevnadsstrategier som skapats står i vägen för helandet. Så småningom öppnas ett helande genom kroppars förflyttningar och kontakter med andra kroppar som symboliserar det som vill helas. I detta arbete får vi också se tempot i det som sker och arbetet är alltmer överlämnat till det som ska ske. 

Ett än större överlämnade sker i det fält som Peter Levin skapat genom Somatic Experiencing. I det är allt i mjuka rörelser med stöd av det autonoma nervsystemet och som därmed blir mycket intimt. Allt är mycket stilla så att kroppen kan ta över sitt eget helande och i det kan vi inte längre styra något med hjärnas tankekraft. Varje rörelse tar oss till hjärtats helande av kroppsliga trauman. Detta fält fungerar också för en hel grupp som börjar att andas tillsammans med gruppens autonoma nervsystem. Det går som vågor genom rummet som öppnar också det kollektiva hjärtat. 

Reconstructive är ett fält där ett ännu större överlämnade sker. Carola Castillo som skapade detta fält har också själv lärt av Bert Hellinger. I de shamanska öppningarna tar kroppsarbetet oss ur Ortonia, som är det vi ser och lever, igenom Paranoia där transformationen sker till en högre medvetande nivå i Metanoia. Vägen är att öppna för ”Past memmory of the spirit. I det förstår vi att alla är sammanflätade i ett vackert mönster. Arbetet öppnar för spirit och det som väntar på att bli levt i alla våra tidigare liv. Det är inte stilla utan snarare tvärt om. Människors motstånd är enormt när vi också får möta tidigare liv, där vi alla varit offer och förövare. Vi kan beskriva denna metod som en Ayahuasca utan medicin. Personen går till trans eller om du så vill hallucinerar för att se eller höra saker från tidigare liv, framtida liv eller liv från andra dimensioner. 

För att förstå alla dessa fält behöver vi följa dess grundares resa till sin ursprungsenergi. Från dennes ursprung blir bilden klar varför detta fält öppnats. Många människor som följer en annan människas fält stödjer också detta fält ut i världen. Så har skett för alla dessa ovan nämnda. De är spridda över världen. 

I nya tider och ett nytt paradigm framstår det än tydligare att människor måste öppna sina egna fält för att öppna livets källa, den gemensamma källan till allt liv. När vi förstår detta öppnar vi för att andra ska växa ut ur vårt fält i syfte att öppna sitt eget. Gör de inte detta behöver vi puffa ut dem. Vi kan sedan verka med dem som öppnar för sitt fält och expanderar än mer till det kollektiva medvetandet. Ja, bara om vi inte skapar gemensamma normer.  

När jag släppte detta släppte jag allt och skapade Traumahology öppnades var det för att öppna för att alla trauman i människor liv, både de individuella och kollektiva har samma kärna. Den kärnan är vårt ursprung och vårt ursprungssår som får oss att öppna för transformation. Detta arbete är i slowmotion och tar kropparna i en mycket intim kontakt. Sedan öppnades Space in between som skapade ett mellanrum där kropparna kunde gå till extas i ett stilla ingenmansland. Det är där på den platsen vi kan möta ren energi och kraft som ännu inte blivit förkroppsligade. Det gäller både kärlek och ondska som energi. På detta sätt kan deltagare möta sig själva utan att veta när, hur och var omvandling kan ske. Totality tog form som speglade kroppen i moder jords vibreringar och motsvarande omvandlingar. Allt gick i slowmotion och var i första hand för kollektivet men därmed också för dem som är med. Det var mycket intimt och samtidigt i ett space som expanderar mer och mer. Allt var stilla direkt i kontakt med livets källa. Jag kallade det en en förkroppsligad kanalisering av kärlekskraften. 

När jag så började att vandra den stora fotvandringen på allvar och fick ännu en initiering öppnade det mig för alla mina liv som shaman, shamanen utan traditioner. Den vägen går jag nu utan några koncept, metoder, teorier eller idéer. Jag guidades till en bro över mörka vatten som så småningom visade sig vara ett annat medvetandetillstånd. Jag följer det som ska visa sig i stunden och när den stunden är över är allt över. Det betyder att jag generaliserar ingenting. Min professionella resa är slut. Nu lever jag och lär hela tiden nytt.